Algemene voorwaarden SlipstreamWheels

De klant is er zich van bewust dat zowel aan recreatief als aan competitief fietsen een aantal gevaren en risico’s verbonden zijn. De klant erkent op de hoogte of voldoende geïnformeerd te zijn van de specifieke karakteristieken en vereisten verbonden aan het gebruik van het ontleende materiaal, zoals bijvoorbeeld hogere snelheden, handling, nemen van bochten, etc.

De klant blijft op elk ogenblik verantwoordelijk voor het ontleende materiaal en het correct gebruik vanaf levering tot afhaling. SLIPSTREAMWHEELS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.

Door het invullen van een huuraanvraag erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Verzakingsrecht Consumenten

Ingeval van online reservatie, heeft een consument, overeenkomstig de wet van 6 april 2010 (hierna WMPC), het recht aan SLIPSTREAMWHEELS mee te delen dat hij/zij afziet van de dienstverlening, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op het tot stand komen van de reservatie.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, dient SLIPSTREAMWHEELS binnen de 14 werkdagen schriftelijk (per brief, fax of mail) te contacteren.

Overeenkomstig de bepalingen van de WMPC kan de consument geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de bedenktermijn.

Binnen de 30 dagen na kennisgeving van de verzaking zal SLIPSTREAMWHEELS de reeds betaalde huursom aan de klant terug storten.

 

1. Toepassingsgebied

Alle commerciële transacties tussen de Comm. V. “ON THE RIVET”, gekend onder de handelsnaam SLIPSTREAMWHEELS, met zetel te 8730 Oedelem, Vullaertstraat 61, BTW BE 0833.035.307, RPR Brugge (hierna genoemd “SLIPSTREAMWHEELS”) en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen SLIPSTREAMWHEELS en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat SLIPSTREAMWHEELS nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover SLIPSTREAMWHEELS krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert SLIPSTREAMWHEELS niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

SLIPSTREAMWHEELS houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2. Reservering

Catalogi, notities, folders of publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde goederen of aangeboden diensten. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde reservatie en geldt dus niet automatisch voor volgende reserveringen.

Een geldige reservering komt uitsluitend tot stand als volgt:

 1. (i)  Stap 1: Invullen huuraanvraag

  De klant vult het reservatieformulier (zoals beschikbaar op ondermeer www.slipstreamwheels.com), met opgave van het gewenste materiaal alsook de voorziene huurperiode, plaats van levering, etc.

 2. (ii)  Stap 2: De SLIPSTREAMWHEELS offerte

  Op basis van de gegevens overgemaakt via het reservatieformulier en afhankelijk van de beschikbaarheid van het gewenste materiaal gedurende de gekozen periode, zal SLIPSTREAMWHEELS de klant vervolgens een offerte overmaken. Indien het door de klant gereserveerde materiaal binnen de vooropgestelde huurperiode niet in voorraad is, zal SLIPSTREAMWHEELS in haar offerte, in de mate van het mogelijke, aan de klant een alternatief voorstellen.

 3. (iii)  Stap 3: Legitimatieplicht

  Alvorens op de huuraanvraag van een klant in te gaan behoudt SLIPSTREAMWHEELS zich het recht voor de klant te vragen zich te legitimeren, bijvoorbeeld door het tonen, inlezen, doorsturen van zijn/haar elektronische identiteitskaart.

 4. (iv)  Stap 3: Geldige reservering

Vervolgens dient de klant zijn akkoord met de offerte schriftelijk (per brief, fax of mail) aan SLIPSTREAMWHEELS terug te bezorgen. Een huuraanvraag houdt geen definitieve reservering in. Een reservatie door de klant zal pas uitwerking hebben na ontvangst van het schriftelijk akkoord, de gevraagde legitimatie en de betaling van de integrale huursom op de wijze zoals aangegeven door SLIPSTREAMWHEELS.

Het gewenste materiaal wordt vanaf het ogenblik dat de offerte aan de klant wordt overgemaakt, voor de gewenste huurperiode, uit de beschikbare stock gelicht en geblokkeerd t.v.v. de klant. Indien de reservatie niet binnen de vijf kalenderdagen definitief wordt, door ontvangst van betaling, schriftelijk akkoord en de gevraagde legitimatie, wordt het materiaal terug in de stock genomen en voor verhuur aangeboden. De klant die laattijdig zijn betaling, schriftelijk akkoord en/of legitimatie overmaakt heeft bijgevolg geen zekerheid meer omtrent de beschikbaarheid van het gewenste materiaal.

3. Tarieven

De tarieven die worden toegepast voor de huur, bijkomende dienstverlening en de optionele dekkingen of verzekeringen, zijn de tarieven zoals opgenomen in de offerte van SLIPSTREAMWHEELS en stemmen overeen met de door de klant bepaalde parameters (huurperiode, type ontleende materiaal, waarborg, verzekering). Het wijzigen van deze initiële parameters door de klant kan leiden tot de toepassing van een ander tarief, dat overeenstemt met de nieuwe parameters.

De tarieven zijn steeds BTW inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De normale leverings- of verzendingskosten zijn steeds afzonderlijk in de offerte aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen evenwel ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SLIPSTREAMWHEELS worden gecorrigeerd.

Indien de klant ervoor opteert om tot aankoop van een set racewielen bij SLIPSTREAMWHEELS over te gaan, zullen de betaalde huursommen van de aan de aankoop onmiddellijk voorgaande en aaneensluitende huurperiodes, vermeerderd met het standaardhuurbedrag voor één week met betrekking tot het aangekochte materiaal in mindering worden gebracht van de aankoopprijs. Bovenvermeld voordeel is niet van toepassing wanneer slechts 1 wiel wordt aangekocht.

4. Waarborg

SLIPSTREAMWHEELS houdt zich het recht voor om aan de klant een waarborg te vragen. De waarborg bedraagt in principe 15 % van de nieuwwaarde van het ontleende materiaal en vormt tevens de franchise voor de verzekering. SLIPSTREAMWHEELS behoudt zich evenwel het recht voor om het bedrag van de waarborg aan te passen aan de concrete omstandigheden van een specifieke huurovereenkomst.

Indien aan de klant een waarborg wordt gevraagd, zal een reservatie pas uitwerking hebben indien, naast hetgeen omschreven in artikel 2 (iii), ook de waarborgsom aan SLIPSTREAMWHEELS werd betaald. De waarborg geeft nooit recht op intresten en zal pas aan de klant worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen en alle verschuldigde bedragen zijn betaald.

SLIPSTREAMWHEELS is ten allen tijde gerechtigd om zijn vorderingen op de klant, inzake ondermeer de huursom en/of een eventuele schadevergoeding op de gestorte waarborgsom te verhalen. Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is dient de klant dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen.

5. Annulatie

Onverminderd het hoger omschreven verzakingsrecht van de consument, kan annulatie of wijziging van de reservatie door de klant enkel schriftelijk (per brief, fax of mail). Als gevolg van een annulatie of wijziging van de reservering heeft SLIPSTREAMWHEELS het recht de hiernavolgende bedragen in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen:

 1. (i)  bij annulering of wijziging meer dan 4 weken voor het tijdstip waarop de verhuurdiensten door SLIPSTREAMWHEELS een aanvang zouden nemen, wordt de volledige huursom teruggestort, minus 10€ administratiekosten;

 2. (ii)  bij annulering of wijziging tussen 4 en 2 weken voor bovenvermeld tijdstip, 35 % van de vooropgestelde huursom;

 3. (iii)  bij annulering of wijziging minder dan 2 weken voor bedoeld tijdstip, 100% van de vooropgestelde huursom.

6. Levering en bezorging

Het ontleende materiaal wordt door de klant afgehaald, hetzij aan de magazijnen van SLIPSTREAMWHEELS hetzij aan de ‘SLIPSTREAMWHEELS’-stand op een evenement, of door SLIPSTREAMWHEELS per koerierdienst aan de klant bezorgd. SLIPSTREAMWHEELS verbindt er zich toe al het redelijke te doen ter naleving van de overeengekomen leveringstermijn. Overschrijding van de levertijd kan echter nooit aanspraak geven op terugbetaling of schadeloosstelling. Voor een dergelijke eis dient de klant zich steeds rechtstreeks tot de betrokken koerierdienst te richten. De klant dient bij elke levering door SLIPSTREAMWHEELS van het ontleende materiaal per koerierdienst aanwezig te zijn en na de levering de leveringsbon af te tekenen.

Het ontleende materiaal wordt geleverd in perfecte staat en conform de offerte van SLIPSTREAMWHEELS. De klant is verplicht om bij ontvangst onmiddellijk het ontleende materiaal op gebreken te controleren en op straffe van verval opmerkingen over de staat van of ontbrekende materialen steeds laten vermelden op de afleveringsdocumenten. Wanneer bij de levering een gebrek wordt ontdekt, zal SLIPSTREAMWHEELS, al het redelijke doen om de klant zo snel als mogelijk vervangend materiaal te bezorgen. Deze vervanging zal evenwel geen aanleiding geven tot de verbreking van de huurovereenkomst, noch kan dit als voorwendsel dienen voor een eis tot schadevergoeding.

7. Gebruik van het materiaal

Het ontleende materiaal wordt in ongemonteerde toestand geleverd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt, staat de klant zelf in voor de verdere montage (bvb. tubes, banden, cassette etc.). De montage dient evenwel steeds te gebeuren volgens de instructies of handleiding verstrekt door SLIPSTREAMWHEELS. De klant verklaart te weten op welke wijze hij/zij het ontleende materiaal dient te gebruiken en verbindt zich ertoe dit met de uiterste zorg te doen.

Het feit dat het ontleende materiaal niet bruikbaar is of niet compatibel met het eigen materiaal van de klant vormt geen grond tot verbreking van de huurovereenkomst, terugbetaling of enige schadevergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste productselectie uit het aanbod van SLIPSTREAMWHEELS te verzekeren.

De klant verbindt zich ertoe het ontleende materiaal te gebruiken als een goede huisvader, wat ondermeer inhoudt dat hij/zij de bepalingen van de algemene huurvoorwaarden naleeft. In zijn rol als goede huisvader zal de klant bovendien de nodige voorzorgen nemen om te vermijden dat het ontleende materiaal beschadigd, geaccidenteerd of gestolen wordt. De klant verplicht zich ertoe geen wijzigingen van welke aard ook aan het ontleende materiaal aan te brengen. Hij/zij zal het materiaal ook enkel gebruiken voor het doel dat het gehuurd werd.

De klant zal onmiddellijk alle schade en/of gebreken aan het ontleende materiaal aan SLIPSTREAMWHEELS melden. In geval van gebrek of schade is SLIPSTREAMWHEELS uitsluitend bevoegd om herstellingen of modificaties uit te voeren. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de klant vooraf het schriftelijk akkoord van SLIPSTREAMWHEELS te bekomen, alvorens het ontleende materiaal door een derde te laten herstellen. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van SLIPSTREAMWHEELS, zal exclusief ten laste van de klant blijven.

8. Huurperiode

De overeenkomst wordt gesloten voor de tijdsduur die in de offerte staat vermeld en gaat in op het ogenblik dat het ontleende materiaal aan de klant ter beschikking wordt gesteld, zijnde het ogenblik waarop het materiaal klaar staat voor afhaling of door SLIPSTREAMWHEELS wordt overhandigd aan de koerierdienst. Eventuele huurverlenging(en) dienen steeds tijdig door de klant aangevraagd te worden en door SLIPSTREAMWHEELS uitdrukkelijk aan de klant worden toegestaan. SLIPSTREAMWHEELS behoudt zich het recht eventuele verlengingen te weigeren, en in geen enkel geval kan de klant stilzwijgende verlengingen inroepen.

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien, bedraagt de minimale huurperiode 1 dag. 1 dag stemt overeen met 24 uur. Deze 24 uur omvatten ook de tijd voor de inontvangstneming en terugbezorging van het ontleende materiaal. Huurperiodes van minder dan 24 uur worden gefactureerd tegen de prijs van een volledige dag, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien.

De klant is verplicht om er voor te zorgen dat het ontleende materiaal, op de afgesproken tijd en plaats, in gereinigde staat en correct verpakt, op dezelfde wijze zoals op het ogenblik van in ontvangstname door de klant, aan SLIPSTREAMWHEELS, of haar aangestelden wordt overgemaakt. Bij gebreke hieraan wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het ontleende materiaal terug te bezorgen. SLIPSTREAMWHEELS heeft vanaf dat ogenblik het recht het ontleende materiaal te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. zijn volledig ten laste van de klant. Indien het ontleende materiaal niet aan SLIPSTREAMWHEELS wordt terugbezorgd in het geleverde verpakkingsmateriaal (bv. wielzakken), is SLIPSTREAMWHEELS gerechtigd dit verpakkingsmateriaal aan te rekenen aan de klant.

Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van de huurprijs per week, met behoud van het recht van SLIPSTREAMWHEELS om aanvullende schadeloosstelling op te vorderen. Zo zal SLIPSTREAMWHEELS ook de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit het niet tijdig teruggeven van het ontleende materiaal, d.w.z. bijvoorbeeld maar niet limitatief alle kosten (o.a. omzetverlies, reputatieschade, schadevergoedingen, ...) die SLIPSTREAMWHEELS lijdt door het mogelijk niet voorhanden hebben van materiaal als gevolg van het te laat terugbrengen.

9. Beschadigingen of verlies

Bij beëindiging van de huurperiode dient het ontleende materiaal in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, afgezien van de normale slijtage, aan SLIPSTREAMWHEELS, of haar aangestelden worden overgemaakt.

Indien bij de controle in de magazijnen van SLIPSTREAMWHEELS na het einde van de huurperiode zou blijken dat het ontleende materiaal gebreken, beschadiging, minderwaarde, enz., in de ruimste zin zou vertonen, is SLIPSTREAMWHEELS gerechtigd de klant een passende schadevergoeding in rekening te brengen, met uitzondering van die zaken die gedekt worden door een eventuele verzekering van de klant.

Indien de vastgestelde schade herstelbaar is, worden de herstelkosten die SLIPSTREAMWHEELS dient te maken volledig in rekening gebracht verhoogd met eventueel gederfde huurinkomsten door tijdelijke onbeschikbaarheid van de materialen. Bij onherstelbare schade of verlies verbindt de klant er zich toe SLIPSTREAMWHEELS te vergoeden tegen de volledige prijs noodzakelijk voor de ingebruikname van het nieuwe materiaal.€
Hieronder wordt minstens verstaan: de aankoopprijs van het nieuwe materiaal verhoogd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte materiaal verhuurklaar te maken, de administratiekosten die de aankoop en ingebruikname met zich meebrengen en de gederfde huurinkomsten door SLIPSTREAMWHEELS door de beschadiging of het verlies.

Beschadigde materialen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de klant gehouden.

10. Optionele schadeverzekering

SLIPSTREAMWHEELS hanteert een optionele schadeverzekering. De premie voor deze verzekering bedraagt € 100,-, exclusief transportkosten en heeft een eigen risico (franchise) gelijk aan de betaalde waarborg. Deze verzekering dekt alle schades aan het ontleende materiaal. De enige uitzonderingen op deze verzekering zijn diefstal, vermissing, niet naleven van de specificaties of instructies van de fabrikant en/of SLIPSTREAMWHEELS, het gebruik van onderdelen die niet compatibel of geschikt zijn, ondeskundig gebruik, misbruik van het materiaal en opzettelijk aangebrachte schade.

11. Overmacht

Indien SLIPSTREAMWHEELS, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, epidemieën, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij SLIPSTREAMWHEELS, hetzij bij één van haar leveranciers.

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle door SLIPSTREAMWHEELS aan de klant ter beschikking gestelde materieel blijft eigendom van SLIPSTREAMWHEELS, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.
Het is de klant is niet toegestaan het materieel aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLIPSTREAMWHEELS. Het is de klant niet toegestaan het ontleende materieel te vervreemden, te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren, noch zodanig te veranderen dat identificatie bemoeilijkt wordt.

Indien derden beslag leggen op door SLIPSTREAMWHEELS ter beschikking gesteld materieel dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht deze derden erop te wijzen, dat het materieel niet zijn eigendom is. De klant dient terstond SLIPSTREAMWHEELS van een en ander in kennis te stellen.

Voor het geval SLIPSTREAMWHEELS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SLIPSTREAMWHEELS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar het materieel en de eigendommen van SLIPSTREAMWHEELS zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

13. Betaling - Protest

Alle verhuringen worden beschouwd als dienstverlening aan de klanten en dienen, conform artikel 2, voldaan te worden vooraleer een reservatie uitwerking kan hebben, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle uitgereikte facturen van SLIPSTREAMWHEELS steeds integraal te betalen op factuurdatum, zonder korting op het rekeningnummer zoals aangegeven door SLIPSTREAMWHEELS. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

Elk bedrag dat geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling (i), een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en (ii) alle inningskosten van SLIPSTREAMWHEELS verbonden aan de invordering van de schuld aangerekend (iii) een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van VIJFTIG EURO (€ 50,00) (excl. BTW), onverminderd het recht van SLIPSTREAMWHEELS om een hogere schadevergoeding te eisen.

Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan SLIPSTREAMWHEELS te voldoen, behoudt SLIPSTREAMWHEELS zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen.

Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom.

14. Aansprakelijkheid

In zoverre enige aansprakelijkheid in hoofde van SLIPSTREAMWHEELS weerhouden wordt, zal deze in ieder geval beperk te zijn tot de vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen huurprijs voor het ontleende materiaal (excl. BTW) en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

SLIPSTREAMWHEELS is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, lichamelijke schade, inkomstenderving of schade aan derden). SLIPSTREAMWHEELS is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

15. Ontbinding

SLIPSTREAMWHEELS is gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en behoudt zich het recht voor om het ontleende materiaal op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke verwittiging terug in bezit te nemen, indien de klant enige bepaling van de huurvoorwaarden overtreedt. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de klant.

SLIPSTREAMWHEELS is bovendien bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst SLIPSTREAMWHEELS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen SLIPSTREAMWHEELS en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SLIPSTREAMWHEELS en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

17. Persoonsgegevens

De klant geeft aan SLIPSTREAMWHEELS de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SLIPSTREAMWHEELS aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen SLIPSTREAMWHEELS en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

Indien de klant geen commerciële informatie van SLIPSTREAMWHEELS meer wenst te ontvangen, dient de klant SLIPSTREAMWHEELS hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. De klant geeft aan SLIPSTREAMWHEELS de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van SLIPSTREAMWHEELS, publicatie in folders, etc.

18. Gebruik internet

Door zijn reservatie via de website verklaart de klant bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de online verkoop nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook verklaart de klant bekend te zijn met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat SLIPSTREAMWHEELS niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de online verkoop als gevolg van voormelde risico’s.

19. Geschillenbeslechting

Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar SLIPSTREAMWHEELS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij SLIPSTREAMWHEELS beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de klant haar woonplaats of maatschappelijke zetel heeft bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag.

Overzicht van mijn huuraanvraag:

U hebt nog geen artikelen toegevoegd

Huuraanvraag finaliseren:


(info)